งานเสวนา “Professor Forum” ห้องที่ 1 “การจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด”

งานเสวนา “Professor Forum” เป็นเสวนาวิชาการรูปแบบใหม่ที่จะทลายกรอบและขยายองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชา ภายใต้หัวข้อใหญ่ “วิกฤตการณ์ศตวรรษที่ 21: ประเด็นความท้าทายในโลกหลัง|สมัยใหม่” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ห้อง 4 หัวข้อย่อย พร้อมด้วยคณาจารย์จากภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ห้อง 1 “การจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด”

[ วิทยากร ]

1. อาจารย์ชฎิล โรจนานนท์:

หัวข้อการบรรยาย “ความเสี่ยงทางการคลังภาครัฐ”

2. อาจารย์กุลพธู ศักดิ์วิทย์:

หัวข้อการบรรยาย “Risk society”

3. อาจารย์ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์:

หัวข้อการบรรยาย “การตายในสังคมสมัยใหม่ และกรณีการตายโควิด”