งานเสวนา “Professor Forum” ห้องที่ 3 “หลาก-ไหล: ชีวิตของการเคลื่อนย้าย เงื่อนไขในการเดินทาง”

งานเสวนา “Professor Forum” เป็นเสวนาวิชาการรูปแบบใหม่ที่จะทลายกรอบและขยายองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชา ภายใต้หัวข้อใหญ่ “วิกฤตการณ์ศตวรรษที่ 21: ประเด็นความท้าทายในโลกหลัง|สมัยใหม่” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ห้อง 4 หัวข้อย่อย พร้อมด้วยคณาจารย์จากภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ห้อง 3 “หลาก-ไหล: ชีวิตของการเคลื่อนย้าย เงื่อนไขในการเดินทาง”

[ วิทยากร ]

1. อาจารย์ภาณุภัทร จิตเที่ยง:

หัวข้อการบรรยาย “วิกฤตผู้ลี้ภัย”

2. อาจารย์จิราพร เหล่าเจริญวงศ์:

หัวข้อการบรรยาย “มโนทัศน์สัตว์ข้ามแดน: นิเวศในการเดินทาง”

3. อาจารย์กัลยา เจริญยิ่ง:

หัวข้อการบรรยาย “Financialization, intensified assets, and precarity”