งานเสวนา “Professor Forum” ห้องที่ 4 “ภูมิทัศน์การเมืองไทย: ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลง”

งานเสวนา “Professor Forum” เป็นเสวนาวิชาการรูปแบบใหม่ที่จะทลายกรอบและขยายองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชา ภายใต้หัวข้อใหญ่ “วิกฤตการณ์ศตวรรษที่ 21: ประเด็นความท้าทายในโลกหลัง|สมัยใหม่” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ห้อง 4 หัวข้อย่อย พร้อมด้วยคณาจารย์จากภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ห้อง 4 “ภูมิทัศน์การเมืองไทย: ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลง”

1. อาจารย์กนกรัตน์ เลิศชูสกุล:

หัวข้อการบรรยาย “การมีอยู่ ปรับตัว และการประสบปัญหาของฝ่ายขวาไทยในปัจจุบัน”

2. อาจารย์สุรัชนี ศรีใย:

หัวข้อการบรรยาย “Leftist’s dilemma: วาทกรรม สนามรบไซเบอร์ เฟคนิวส์ และการผลักดันประชาธิปไตยของฝ่ายซ้ายในไทย”