Round Table Talk EP.2 | พส.ปลดแอก: พุทธศาสนากับรัฐไทย

พบกับรายการ “ล้อมโต๊ะสนทนา (ออนไลน์)” — พื้นที่พูดคุยประเด็นที่น่าสนใจ และ ถกเถียงร่วมกัน และในนี้พบกับหัวข้อ ‘พส.ปลดแอก: พุทธศาสนากับรัฐไทย’