รู้จักสโมสรนิสิต

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ เป็นกลุ่มตัวแทนของนิสิต ระดับปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ รวมทั้งกิจกรรมที่มีการประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายทั้งตัวนิสิตของคณะรัฐศาสตร์ ชุมชน และสังคมโดยรอบคณะ

ช่องทางติดต่ออื่น ๆ