ชมรมและกลุ่ม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการกิจการชมรมและการเสนอกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่กำกับดูแล และส่งเสริมการทำกิจกรรมของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ ในการแสดงออกหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ แม้มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

รายชื่อสมาชิกและข้อมูลติดต่อคณะอนุกรรมการฯ

 1. กฤตภาส  เชษฐเจริญรัตน์  (กาเร็ต)  ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รุ่น 72
  อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 2. วรกมล  เทพจิตร  (ไท)  ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รุ่น 72
  อุปนายกฝ่ายบริหาร (รองประธานคณะอนุกรรมการ)
 3. ชาญวิทย์  วงค์เทียนชัย  (โฟน)  ภาควิชาการปกครอง รุ่น 72
  ประธานฝ่ายวิชาการ (อนุกรรมการ)
 4. ณภัทร  ไพนุพงศ์  (พัด)  ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รุ่น 72
  ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม (อนุกรรมการ)
 5. สุวรรณประภา  เวียงนนท์  (โฟน)  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 73
  ประธานฝ่ายกีฬา (อนุกรรมการ)
 6. วาดฝัน  จับมณี  (ฝัน)  ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รุ่น 72
  ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม (อนุกรรมการ)
 7. สิริกัญญา  อุดหมอ  (คะนิ้ง)  ภาควิชาการปกครอง รุ่น 73
  ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ (อนุกรรมการ)
 8. รดา  อัศวเดชเมธากุล  (ขนมผักกาด)  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รุ่น 72
  ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกิจการภายใน (อนุกรรมการ และประชาสัมพันธ์คณะอนุกรรมการ)
 9. ธนภัทร  กาศทิพย์  (ภัทร)  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รุ่น 73
  ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกิจการภายใน (อนุกรรมการ และเหรัญญิกคณะอนุกรรมการ)
 10. ปิยะธิดา  เกิดสุข  (อ๋อมแอ๋ม)  ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รุ่น 72
  ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกิจการภายใน (อนุกรรมการ และเลขานุการคณะอนุกรรมการ)

รายชื่อชมรมและกลุ่ม

ชมรมไม่สังกัดฝ่ายใด

ชมรมสังกัดฝ่ายวิชาการ

ชมรมสังกัดฝ่ายพัฒนาสังคม

ชมรมสังกัดฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

ชมรมสังกัดฝ่ายกีฬา

กลุ่มกิจกรรมอิสระ