ชมรมและกลุ่ม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการกิจการชมรมและการเสนอกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่กำกับดูแล และส่งเสริมการทำกิจกรรมของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ ในการแสดงออกหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ แม้มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

รายชื่อชมรมและกลุ่ม

ชมรมไม่สังกัดฝ่ายใด

ชมรมสังกัดฝ่ายวิชาการ

ชมรมสังกัดฝ่ายพัฒนาสังคม

ชมรมสังกัดฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

ชมรมสังกัดฝ่ายกีฬา

กลุ่มกิจกรรมอิสระ