ชมรมการประชุมสหประชาชาติจำลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสชมรม: 09-03

ชื่อชมรม: ชมรมการประชุมสหประชาชาติจำลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: ChulaMUN Club

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล

สังกัด: ฝ่ายวิชาการ

หลักการและเหตุผล

ชมรม ChulaMUN เป็นชมรมที่จำลองการประชุมสหประชาชาติ มีที่มาจากการรวมกลุ่มของนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาที่มีความสนใจในด้านการทูต ก่อตั้งชมรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนวิธีการประชุม Model United Nations แบบสากล ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดและมีการคัดเลือกสมาชิกแบบจำกัดจำนวนเพื่อที่ทางชมรมจะสามารถพัฒนารูปแบบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ChulaMUN ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้สมาชิกสามารถพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทักษะการพูดในที่สาธารณะ การค้นคว้าข้อเท็จจริงหรือข้อโต้แย้งทางการทูต พร้อมๆกับการพัฒนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อสมาชิกชมรมได้รับการอบรมทักษะรวมถึงผ่านการประเมินผลในแต่ละสัปดาห์ ทางชมรมจะส่งสมาชิกไปเข้าร่วมการประชุมที่มีอยู่ทั่วโลก จัดโดยนักเรียนนักศึกษาในประเทศต่างๆ หนึ่งในการประชุมที่ทางชมรมได้ส่งสมาชิกไปเข้าร่วมทุกปี คือ WorldMUN เป็นการประชุมสหประชาชาติที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อบังคับการประชุมโดยเฉพาะการประชุมสหประชาชาติผ่านการจำลอง

2. เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทูต ไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่สาธารณะ ภาษา การคิดเชิงวิพากษ์ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองโลก

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชมรมผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งเชิงวิชาการและไม่เป็นวิชาการ

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

 • กิจกรรม First Meet
 • กิจกรรม Second Meet
 • กิจกรรมจำลองการประชุมสหประชาชาติ ด้านการกล่าวสุนทรพจน์
 • กิจกรรมจำลองการประชุมสหประชาชาติ ด้านการประชุมอย่างเป็นทางการ
 • กิจกรรมจำลองการประชุมสหประชาชาติ ด้านการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
 • กิจกรรมอบรมการเขียนและการวิจัยด้านวิชาการ 1
 • กิจกรรมอบรมการเขียนและการวิจัยด้านวิชาการ 2
 • กิจกรรมจำลองการประชุมสหประชาชาติ 1
 • กิจกรรมจำลองการประชุมสหประชาชาติ 2
 • กิจกรรมจำลองการประชุมสหประชาชาติ รูปแบบเต็มวัน
 • กิจกรรมชมภาพยนตร์
 • กิจกรรมจำลองการประชุมสหประชาชาติ 3
 • การประชุมสหประชาชาติจำลองโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565

ช่องทางติดต่อของชมรม