ชมรมนิสิตรีคอเดอร์

รหัสชมรม: 04-01

ชื่อชมรม: นิสิตรีคอเดอร์

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Nisit Recorder

สังกัด: ไม่สังกัดฝ่ายใด

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: อาจารย์ ดร.สุรัชนี ศรีใย

หลักการและเหตุผล

นิสิตรีคอเดอร์กำเนิดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อปี 2020 ปัจจุบันเราเป็นสื่อที่จัดทำและเผยแพร่เนื้อหาโดยนิสิต เป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดและผลักดันเรื่องราวทางการเมือง สังคม มหาวิทยาลัย ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านงานเขียนและสื่อมัลติมีเดียหลากรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยความมุ่งมั่นว่าองค์กรสื่อของนิสิตที่เป็นอิสระ จะเป็นกระบอกเสียง ติดตามตรวจสอบสถาบันทางสังคม และขับเคลื่อนประเด็นในสังคมวงกว้างได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้ลงมือทำงานด้านสื่อนิสิต และพัฒนาทักษะด้านการทำสื่อที่หลากหลายและต่อยอดได้ในอนาคต

2. เพื่อให้นิสิตภายในและภายนอกคณะรวมถึงบุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอโดยนิสิต

3. เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ของ สังคม พร้อมกับสัมผัสถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายและยั่งยืน

4. เพื่อผลักดันการสร้างหลักประกันสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เสรีภาพในการแสดงออก และ ความสามารถในการตรวจสอบสถาบันต่าง ๆ ในสังคม”

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • โครงการอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น
  • โครงการอบรมการพูดเชิงสื่อสารมวลชน
  • โครงการอบรมการนำเสนอแผนภาพข้อมูล

ช่องทางติดต่อของชมรม