ชมรมสมัชชานิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัชชาสิงห์ดำ)

รหัสชมรม: 04-02

ชื่อชมรม: สมัชชานิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัชชาสิงห์ดำ)

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Political Science Student Assembly of Chulalongkorn University (Assembly of Singhdam)

สังกัด: ไม่สังกัดฝ่ายใด

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: ไม่มี

หลักการและเหตุผล

จุดมุ่งหมายสำคัญของการแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะรัฐศาสตร์ว่าด้วยระเบียบการดำเนินกิจกรรมของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จากฉบับพุทธศักราช 2535 เป็นฉบับพุทธศักราช 2555 ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ประกอบด้วยหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่ การวางรากฐานการพิทักษ์สิทธิของนิสิต โดยกำหนดเป็นพันธกิจให้สโมสรนิสิตต้องรับรองและปกป้องสิทธิของนิสิต ตลอดจนให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลการบริหารงาน และต้องสนับสนุนให้เกิดระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของนิสิต นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการบริหารที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อให้เกิดระบบการบริหารงานที่เป็นไปตามความต้องการของนิสิตมากกว่าการตัดสินใจโดยลำพังจากคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต

เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรมของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปตามจุดมุ่งหมายสำคัญของระเบียบข้างต้น จึงเสนอให้จัดตั้งชมรมสมัชชานิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตคณะรัฐศาสตร์มีส่วนร่วมกับการบริหารงาน สามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ

นอกจากนั้น ชมรมจะช่วยเป็นพื้นที่ฝึกฝนให้นิสิตมีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อความเป็นนิสิตและสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย ฝึกให้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ร่วมกันปกป้องและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของนิสิต ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพทางการแสดงออกทางการเมืองของทั้งนิสิตและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งแสดงจุดยืนหรือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อกรณีนิสิตหรือบุคคลทั่วไปถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะรัฐศาสตร์มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสังคมภายในคณะ ต่างคณะ และสังคมรอบมหาวิทยาลัย

2. เพื่อฝึกฝนให้นิสิตคณะรัฐศาสตร์มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตภายในคณะรัฐศาสตร์

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนิสิตต่างคณะ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนิสิตต่างคณะ

5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง พร้อมทั้งพัฒนากิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการหรือเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

6. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นิสิต บุคลากร และองค์กรภายในคณะรัฐศาสตร์แสดงจุดยืน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หรือเคลื่อนไหวด้วยวิธีต่าง ๆ หากเกิดกรณีนิสิตหรือบุคคลทั่วไปถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

7. เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของนิสิตทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์

ช่องทางติดต่อของชมรม