ชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์

รหัสชมรม: 12-10

ชื่อชมรม: ผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: SINGHDAM CHEERLEADER

สังกัด: ฝ่ายกีฬา

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: ไม่มี

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจุฬาฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์แก่นิสิตใหม่ทุกปี และคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มีกิจกรรมสานสัมพันธ์กันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์จึงมีขึ้นเพื่อรวบรวมนิสิตผู้มีความสนใจและเตรียมความพร้อมเพื่อกิจกรรมดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิตสามารถเต้นประกอบเพลงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • กิจกรรมเฟรชชี่เกมส์
  • กิจกรรมสิงห์ดำ-สิงห์แดง

ช่องทางติดต่อของชมรม

  • https://instagram.com/singhdamcheerleader