ชมรมเต้น

รหัสชมรม: 12-13

ชื่อชมรม: เต้น

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Singhdam Dance Club

สังกัด: ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • โครงการ First meet
  • โครงการสิงห์ดำ-สิงห์แดง
  • โครงการ Singhdam Dance Show