ชมรมโต้วาที

รหัสชมรม: 09-01

ชื่อชมรม: โต้วาที

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Singhdam Debate Club

สังกัด: ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: ไม่มี

หลักการและเหตุผล

ชมรมโต้วาที คณะรัฐศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะอันเป็นหนึ่งในทักษะการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการโต้วาที ชมรมโต้วาที คณะรัฐศาสตร์จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนทักษะการคิดและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ การใช้หลักเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น หักล้าง และโต้แย้งฝ่ายตรงข้าม รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีวาทศิลป์ ประกอบเหตุผล นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ให้นิสิตได้ริเริ่มและแลกเปลี่ยนมุมมองทางรัฐศาสตร์ผ่านทางกิจกรรมโต้วาทีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

สมาชิกชมรมสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองผ่านการโต้วาที อันจะนำไปสู่การถกเถียงในพื้นที่สาธารณะในระดับสูงต่อไปอีกทั้งยังได้พัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม เรียนรู้ในการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย และสามารถสานประโยชน์ได้โดยเป็นธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตในชมรมโต้วาทีจากคณะต่าง ๆ

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • โต้วาทีประเพณีน้องใหม่
  • โต้วาทีสร้างสรรค์สังคม

ช่องทางติดต่อของชมรม