ชมรมวัฒนธรรมฮิพฮอพ

รหัสชมรม: 11-02

ชื่อชมรม: ชมรมวัฒนธรรมฮิพฮอพ

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Singhdam Hip-Hop

สังกัด: ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: ไม่มี

หลักการและเหตุผล

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบัน กระแสเพลงฮิพฮอพนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย การเติบโตของตลาดเพลงใต้ดินได้ทำให้เพลงฮิพฮอพได้กลายมาเป็นเพลงกระแสหลักที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวเพลงฮิพฮอพสะท้อนสังคม ด้วยลักษณะเฉพาะของฮิพฮอพที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และ ความเข้าใจได้มากกว่าแนวเพลงอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มข้าพเจ้าจึงได้จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมฮิพฮอพขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีฮิพฮอพ อันจะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

เป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีฮิพฮอพ

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • จัดการแข่งขัน CU Rap battle

ช่องทางติดต่อของชมรม

  • https://www.facebook.com/SINGHDAMHIPHOP