ชมรมฮอกกี้

รหัสชมรม: 12-02

ชื่อชมรม: ฮอกกี้

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Singhdam Hockey

สังกัด: ฝ่ายกีฬา

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: ไม่มี

หลักการและเหตุผล

ชมรมฮอกกี้เป็นชมรมที่ถ่ายทอดและสอน เทคนิคทางกีฬา และเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แก่ผู้ฝึกซ้อม อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์พี่น้องให้เป็นครอบครัวใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเป็นช่องทางแสดงฝีมือสำหรับน้อง ๆ ที่เล่นเป็นให้ไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแก่สมาชิกชมรม สร้างความสามารถทางกีฬาฮอกกี้ เพิ่มความสัมพันธ์พี่-น้อง ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • กีฬาเฟรชชี

ช่องทางติดต่อของชมรม

  • https://instagram.com/singhdamhockey?utm_medium=copy_link