ชมรมรัฐประศาสโนบาย

รหัสชมรม: 09-02

ชื่อชมรม: รัฐประศาสโนบาย

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Singhdam Policy Hackathon

สังกัด: ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: อาจารย์ ดร.ชฎิล โรจนานนท์

หลักการและเหตุผล

จากสภาพการณ์ปัจจุบัน ที่มีการให้ความสนใจในนโยบายสาธารณะมากยิ่งขึ้น เพราะนโยบายสาธารณะ คือ ปัจจัยที่เข้ามาช่วยเหลือ พัฒนา และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนได้ นอกจากนี้ นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับนิสิตคณะรัฐศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม ความเป็นสาธารณะ และประชาชน ด้วยเหตุนี้ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงรวมตัวกันจัดตั้งชมรมรัฐประศาสโนยาย หรือ ชมรม Singhdam Policy Hackathon ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้แก่นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแสดงความสามารถเชิงวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ และ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ เข้าใจนโยบายสาธารณะในภาพรวม

วัตถุประสงค์

1. เป็นพื้นที่ให้แก่นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแสดงความสามารถเชิงวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ

2. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ เข้าใจนโยบายสาธารณะในภาพรวม

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • การแข่งขัน Singhdam Policy Hackathon ระดับมัธยมศึกษา
  • เสวนารัฐประศาสโนบาย
  • การแข่งขัน Singhdam Policy Hackathon ระดับมหาวิทยาลัย
  • การแข่งขัน “นโยบายรายเดือน”
  • กิจกรรม “Chula Policy Assemble”
  • กิจกรรม “Singhdam Policy Hackathon on tour”
  • กิจกรรม “Policy Simulator”
  • กิจกรรม “Fiscal ship”

ช่องทางติดต่อของชมรม

  • https://www.facebook.com/SDPolicyHackathon
  • https://www.instagram.com/singhdam.policy.hackathon/