ชมรมว่ายน้ำ

รหัสชมรม: 12-09

ชื่อชมรม: ว่ายน้ำ

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Singhdam Swimming Crew

สังกัด: ฝ่ายกีฬา

หลักการและเหตุผล

ชมรมว่ายน้ำเป็นชมรมที่เคยเปิดมาก่อนในช่วงปีการศึกษา 2561 และ 2562 แต่ว่าไม่ได้ดำเนินการต่อในปี 2563 เนื่องจากจำนวนสมาชิกที่ไม่เพียงพอและสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมใดๆได้ จุดประสงค์ในการตั้งชมรม คือ เป็นพื้นที่ให้คนที่ชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำหรือสนใจในกีฬานี้ได้มาฝึกฝน อีกทั้งยังได้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนิสิตภายในคณะผ่านการออกกำลังกายและกิจกรรมที่จัดโดยชมรม

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • เฟรชชี่เกม
  • การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำ (CU-Open)
  • ทัศนศึกษาชมรม