ชมรมสิงห์ดำเทนนิส

รหัสชมรม: 12-12

ชื่อชมรม: สิงห์ดำเทนนิส

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Singhdam Tennis

สังกัด: ฝ่ายกีฬา

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: ไม่มี

หลักการและเหตุผล

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคมมาอย่างยาวนาน คณะรัฐศาสตร์ของพวกเรานั้นไม่ได้มีเพียงนิสิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีนิสิตที่มีความสามารถในการเล่นกีฬาหลากหลายประเภท ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจ จัดตั้ง “ชมรมสิงห์ดำเทนนิส” ขึ้นมาเพื่อให้นิสิตผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬาประเภทนี้ได้มีการฝึกซ้อม ออกกำลังกายในยามนิสิตว่าง ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน อีกทั้งยังมีการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรัฐศาสตร์ผู้ที่ความสนใจเกี่ยวกับชมรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิตภายในคณะรัฐศาสตร์ที่มีความสนใจในกีฬาเทนนิสได้ฝึกฝนและเสริมสร้างสมรรถภาพที่ดีให้แก่นิสิต

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามสำหรับนิสิตคณะรัฐศาสตร์ผู้ที่มีความสนใจในกีฬาประเภทนี้

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • First Meet 1st (Singhdam tennis 2564)

ช่องทางติดต่อของชมรม

  • https://instagram.com/singhdamtennis?utm_medium=copy_link