การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย ครั้งที่ 6

รหัสชมรม: 02-03

ชื่อชมรม: การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย ครั้งที่ 6

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Young ASEAN Leaders Policy Initiative: YALPI 2022

สังกัด: กลุ่มกิจกรรมอิสระ

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: อาจารย์ ดร.ภาณุภัทร จิตเที่ยง

หลักการและเหตุผล

เป้าประสงค์ของ YALPI คือการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความสนใจในประเด็นสังคมต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกในอาเซียนและภูมิภาคโดยรวม ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงศักยภาพของตนในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในปีนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 YALPI ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกันพัฒนาโครงการในระดับท้องถิ่นและนำโครงการไปปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความอยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มีอยู่ในอาเซียน

การระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกมิติของโลกและทำให้สภาพความเหลื่อมล้ำในสังคมชัดเจนยิ่งขึ้น  เมื่อเวลาผ่านไป การพัฒนาวัคซีนได้ก้าวหน้ามากขึ้น และขณะนี้ประเทศต่าง ๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูให้โลกกลับคืนสู่สภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม YALPI ตระหนักถึงความจำเป็นในการทำให้โครงการก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่ง เนื่องจากการกลับสู่สภาวะปกติสำหรับใครบางคนอาจหมายถึงการกลับสู่สภาวะที่ยากลำบากที่พวกเขาเคยต้องเผชิญมาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนชายขอบที่ตกเป็นเหยื่อของการเพิกเฉยของรัฐและไม่ได้รับการดูแล เนื่องจากเสียงของพวกเขาได้รับความสำคัญน้อยกว่าคนทั่วไปในสังคมมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้น ในสภาพความเป็นจริงที่เลวร้ายนี้ ความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มคนดังกล่าวแย่ลงอย่างมากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับมาตรการรับมือของรัฐที่ไม่ครอบคลุมถึงพวกเขา โดยหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กำลังเผชิญกับปัญหาที่ซ่อนอยู่นี้เช่นกันและอาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวมากที่สุดอีกด้วย

ดังนั้น YALPI จึงเล็งเห็นว่า ช่วงเวลาของการฟื้นฟูโลกนี้ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับกลุ่มคนเปราะบางเหล่านั้นด้วย โดยในปี 2021 YALPI ได้สำรวจเกี่ยวกับประเด็นในด้านความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้ธีมที่ชื่อว่า “ผนึกกำลังผู้นำเยาวชน: ร่วมรับมือความเหลื่อมล้ำทางสังคมในยุคโควิด-19” ดังนั้นในปี 2022  YALPI จึงคาดหวังที่จะสานต่อความพยายามดังกล่าวโดยการสร้างสังคมที่ครอบคลุมต่อคนทุกกลุ่มและให้ความสำคัญกับการดูแลมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นสังคมที่ปฏิบัติต่อทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ถูกกีดกันด้วยความเคารพและความเท่าเทียม เป็นสังคมที่รองรับการเข้าถึงสินค้า บริการขั้นพื้นฐาน และโอกาสทางสังคมให้กับทุกคนอย่างเสมอภาค รวมถึงเป็นสังคมที่ผู้ที่ต้องการการดูแลได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสังคม และในขณะเดียวกัน ผู้ที่ให้การดูแลก็ได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสมในงานและแรงกายที่พวกเขาทำด้วยเช่นกัน ในการจะทำเช่นนั้น เราจึงมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือตัวแทนเยาวชนในการสร้างโครงการที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่เพื่อนำเสนอประเด็นความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มคนชายขอบต่างๆและบรรเทาปัญหาของพวกเขา นอกจากนี้ โครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชนดังกล่าวจะถูกนำไปดำเนินการต่อโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่สังคมที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มมากขึ้น

ดังที่กล่าวมาข้างต้น YALPI ในปี 2022 ภายใต้ธีม “อาเซียนในยุคหลังโควิด-19: สู่การเสริมสร้างสังคมแห่งการดูแลสำหรับทุกคน” ต้องการที่จะยกระดับความพยายามของเราโดยการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่ถือได้ว่ามีความเปราะบางและได้รับผลกระทบมากที่สุดในสังคม เนื่องจากเสียงของกลุ่มคนเหล่านี้ถูกเพิกเฉยตั้งแต่ก่อนและในระหว่างการแพร่ระบาด รวมถึงเป็นกลุ่มคนที่ถูกจัดอยู่ในลำดับความสำคัญที่ต่ำสุดในสังคมมาอย่างยาวนาน ได้แก่ กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มแรงงานทำงานบ้าน

กลุ่มคนพิการ

สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันได้สร้างปัญหาหลายประการให้กับคนพิการ ดังที่รายงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติกล่าวไว้ว่ามีจำนวนคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากถึง 690 ล้านคนที่ต้องเผชิญกับการกีดกันที่ร้ายแรงมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้ มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมและวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้คนพิการเหล่านี้ตกงานและสูญเสียรายได้จนทำให้พวกเขาต้องพึ่งพาเบี้ยยังชีพคนพิการที่ไม่เพียงพอสำหรับพวกเขาในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ จากความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือจิตใจของพวกเขา คนพิการเหล่านี้ก็ได้ประสบถึงความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคระบาด คำแนะนำด้านสุขภาพ มาตรการเยียวยา โอกาสในการทำงาน และสวัสดิการด้านสุขภาพ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ได้รับการออกแบบเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาเสี่ยงติดเชื้อมากกว่าผู้อื่นเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ภายใต้มาตรการที่ให้คนอยู่บ้านและความยากลำบากในการทำงาน ในท้ายที่สุด เนื่องจากคนพิการต้องพึ่งพาผู้ดูแลเป็นส่วนมาก พวกเขาจึงไม่ได้รับความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการหากผู้ดูแลของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ ถึงแม้ว่าคนพิการจะเผชิญความยากลำบากอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ กลับมองข้ามปัญหาของคนกลุ่มนี้ และยังให้เพียงความช่วยเหลือ สวัสดิการ และมาตรการที่ไม่เพียงพอในการรับมือกับความเดือดร้อนที่คนพิการเหล่านี้ต้องเผชิญ ดังนั้น เนื่องจาก YALPI ในปี 2022 ในฐานะองค์กรหนึ่งที่จะขับเคลื่อนสังคมหลังโควิด-19 ไปสู่สังคมแห่งการดูแลสำหรับทุกคน มีความตั้งใจในการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการด้านสวัสดิการที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อปัญหาและความต้องการของคนพิการด้วยเช่นกัน

กลุ่มคนไร้บ้าน

กลุ่มคนไร้บ้านถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เปราะบางและไม่ได้รับการมองเห็นในสังคมมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง พวกเขามีแนวโน้มที่จะประสบกับการตั้งข้อสงสัยจากสาธารณะ การเลือกปฏิบัติ การทำให้เป็นอาชญากรรม หรือแม้กระทั่งต้องประสบกับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังมากกว่าบุคคลทั่วไปอีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว คนเหล่านี้มักถูกทำให้เป็นกลุ่มที่สังคมมองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงหรือถูกตราหน้าด้วยคำเสื่อมเสีย จึงส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถกลับเข้าสู่การเป็นสมาชิกในสังคมได้ มุมมองของคนทั่วไปที่มีต่อคนไร้บ้านมักมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากโชคชะตาของเขาเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สภาพของพวกเขาที่เป็นอยู่เกิดจากการล้มเหลวทางศีลธรรมของคนเหล่านั้นที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเอง อย่างไรก็ตาม จากรายงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมแห่งสหประชาชาติระบุว่า จำนวนของผู้ประสบปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณบ่งบอกอย่างชัดเจนถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ปัญหาเชิงโครงสร้าง อุดมการณ์เรื่องตลาดเสรี และการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลในเรื่องสิทธิในที่อยู่อาศัยอีกด้วย เมื่อพิจารณาภายใต้บริบทของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลให้จำนวนคนไร้บ้านมากขึ้น คนเหล่านี้ขาดการดูแลรวมถึงขาดทรัพยากรด้านการเงินและปัจจัยในการช่วยเหลือตนเอง นอกจากนี้ จากการรายงานของ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (CDC) ระบุว่า เนื่องจากคนไร้บ้านส่วนใหญ่ขาดการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยทั่วไป และเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวจึงทำให้พวกเขามีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงจากโรคโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป และพวกเขาอาจยังต้องเผชิญกับความยากลำบากจากมาตรการล็อคดาวน์ของรัฐบาล รวมถึงการตีตราทางสังคมที่เพิ่มขึ้นจากความกังวลทางด้านสาธารณสุขอีกด้วย ดังนั้น จากการที่ประเทศต่าง ๆ มีแนวทางในการแก้ปัญหาต่อประเด็นดังกล่าวที่หลากหลาย YALPI ในปี 2022 จึงต้องการที่จะสนับสนุนตัวแทนเยาวชนในอาเซียนในการร่วมกันลบล้างการตีตรา ‘ความไร้บ้าน’ ตลอดจนส่งเสริมความสำคัญของมาตรการด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และการสร้างงาน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถกลับสู่การเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสังคมได้

กลุ่มแรงงานทำงานบ้าน

แม้ว่าการทำงานบ้านของแรงงานเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นงานของผู้หญิง ในกลุ่มแรงงานทำงานบ้านนั้นประกอบไปด้วยแรงงานทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีผู้หญิงในสัดส่วนที่มากกว่าจากจำนวนแรงงานทำงานบ้านทั้งหมดทั่วโลก ถึงแม้บทบาทของแรงงานทำงานบ้านจะมีความสำคัญในการสนับสนุนกลุ่มแรงงานทั่วไปผ่านการทำงานบ้าน แต่ความพยายามของพวกเขากลับถูกลดทอนคุณค่าอย่างมาก แรงงานทำงานบ้านเหล่านี้จึงไม่ได้รับมาตรการที่ครอบคลุมเมื่อเทียบกับแรงงานในภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการ ซึ่งรวมไปถึงการไม่ได้ลงทะเบียนในระบบประกันสังคมหรือลงทะเบียนในฐานะแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย ในขณะที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่ได้รับผลกระทบด้านลบมากที่สุดในบรรดาแรงงานทั้งหมด จากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ได้ทำให้แรงงานทำงานบ้านมากกว่า 55 ล้านคนเผชิญกับความเสี่ยง ซึ่งในกลุ่มนี้มีแรงงานทั้งหมด 37 ล้านคนเป็นผู้หญิง แรงงานทำงานบ้านเหล่านี้ตกงานมากกว่าแรงงานประเภทอื่น ๆ เนื่องจากนายจ้างกลัวว่าแรงงานเหล่านี้ที่เข้ามาทำงานในบ้านของนายจ้างจะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนายจ้าง ในทางกลับกัน แรงงานทำงานบ้านที่ยังได้รับโอกาสในการทำงานกลับต้องทำงานหนักโดยไม่มีวันพักผ่อนหรือไม่ได้รับค่าล่วงเวลา ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อสัดส่วนของแรงงานทำงานบ้านจำนวนมากในภูมิภาคอาเซียนเป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว สถานการณ์โรคระบาดนี้ก็ได้สร้างความยากลำบากให้แก่ความเป็นอยู่ของแรงงานกลุ่มนี้อย่างมาก เพราะพวกเขาไม่ได้รับการตรวจโควิดและการรักษา เนื่องจากพวกเขาอาจมีเงินที่ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวและพวกเขายังเผชิญกับความหวาดกลัวในการถูกส่งออกนอกประเทศจากการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น จากการที่แรงงานทำงานบ้านเหล่านี้เป็นกลุ่มแรงงานที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาของแต่ละประเทศในอาเซียนอย่างมาก เนื่องจากอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศต้นทางและปลายทางของแรงงานทำงานบ้านข้ามชาติ YALPI ในปี 2022 จึงสนับสนุนให้มีการสร้างสังคมที่มีการดูแลโดยให้ความสำคัญกับงานที่ทำในบ้าน และสนับสนุนมาตรการที่จะช่วยรับรองการจ้างงานที่มีเงื่อนไขในการทำงานที่เป็นธรรมต่อแรงงานทำงานบ้านในสังคมหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบ่งชี้ถึงความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดกับผู้พิการ ผู้ไร้บ้าน และแรงงานที่ทำงานบ้านนั้นต้องเผชิญ ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2. เพื่อเป็นการแบ่งปันมุมมองที่หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมโดยเยาวชนรุ่นใหม่ในภูมิภาค

3. เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้นำเยาวชนในการยื่นข้อเสนอโครงการ หรือนโยบาย ต่อพันธมิตรของ YALPI 2022 เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริงในอนาคต

4. เพื่อทำให้เกิดความสนใจ และสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่ตามมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งจะนำไปสู่การเสนอแบบแผนโครงการหรือนโยบายต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปกป้องประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางในสังคม

5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนทั้งในด้านการศึกษา และการทำงาน เช่น การเขียนเอกสารทางวิชาการ การนำเสนอ การอภิปรายถกเถียง การต่อรอง การวิเคราะห์ปัญหา รวมไปถึงการวางแผนโครงการ

6. เพื่อสานต่อโครงการวิชาการที่นำโดยนิสิตคณะรัฐศาสตร์ในฐานะเป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการร่วมพุดคุย ถกเถียงพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าแก่ประเทศของตน รวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ ในฐานะคนรุ่นใหม่ของอาเซียนในการจะทำให้อาเซียนเป็นสังคมที่อุดมด้วยการเอาใจใส่ตามเจตนารมณ์ของกฎบัตรอาเซียน

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบายครั้งที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์

ช่องทางติดต่อของชมรม

  • https://www.facebook.com/YALPIChula/
  • https://instagram.com/yalpi_official?utm_medium=copy_link