แจ้งเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มนี้อยู่ภายใต้การดูแลระบบของฝ่ายรวบรวมและประมวลข้อมูล (DATA) จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังปัญหา รวมไปถึงความต้องการของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ และนำเรื่องไปประสานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป


วิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียน


แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

ดูแลโดย