คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะกฏหมายปกครอง การจัดองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์การใช้อำนาจปกครอง การบริการสาธารณะ เครื่องมือปฏิบัติการฝ่ายปกครอง ทรัพย์สินสาธารณะ หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ การจัดระเบียบการและบทบาทของศาลปกครอง

รายละเอียด

รหัสวิชา
2401212 ADMIN LAW
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันศุกร์ 13.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง

  • สามารถนำเอาแนวคิด ทฤษฎี มาปรับใช้ได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน

  • มีความรู้ความเข้าใจและนำเอาตัวบท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบและวิธีการพิจารณาของศาลปกครอง