คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยที่สำคัญโดยเน้นการศึกษาถึงแนวคิด กระบวนการ ปัจจัย และการเปลี่ยนแปลงสถาบันและกระบวนการประชาธิปไตย

รายละเอียด

รหัสวิชา
2401303 COMPRA DEM REGI
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.