คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอาชญากรรม การควบคุมและการป้องกันอาชญากรรม ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย

รายละเอียด

รหัสวิชา
2403313 CRIMINOLOGY
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันอังคาร 09:00-12:00 น.