รายละเอียด

รหัสวิชา
2900112 ECONOMICS II
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันอังคาร 9.00-12.00 น.