Course Syllabus
2900111 ECONOMICS I
เศรษฐศาสตร์ 1 (ตอนเรียนที่ 2)

ECONOMICS I


คำอธิบายรายวิชา

อุปสงค์และอุปทาน แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมผู้ผลิต ทฤษฎีการกําหนดราคา พฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ ของตลาดกับดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรม ทฤษฎีว่าด้วยตลาดและราคาของปัจจัยการผลิต

รายละเอียด

รหัสวิชา
2900111 ECONOMICS I
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันอังคาร 8:30-11:30 น.