Course Syllabus
2401215 GOV & POL OF U.S.
การปกครองและการเมืองของสหรัฐอเมริกา

GOVERNMENT AND POLITICS OF THE UNITED STATES OF AMERICA


คำอธิบายรายวิชา

กรอบการศึกษาวิชาการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 4 มิติหลัก กล่าวคือ 1. การศึกษาการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาในเชิงสถาบันการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของตัวแสดงหลัก วิธีคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สะท้อนพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา 2. ทฤษฎีคู่ตรงข้ามซึ่งใช้อธิบายการเมืองสหรัฐอมริกา คือ ทฤษฎีพหุนิยม (Pluralist Theory) และทฤษฎีชนชั้นนำ (Elitist Theory) รวมถึงแนวคิดสำคัญต่างๆ ที่นิยมกล่าวถึงเมื่อมีการอภิปรายเรื่องการเมืองอเมริกา เช่น อนุรักษนิยม อนุรักษ์นิยมใหม่ เสรีนิยม และเสรีนิยมใหม่ เป็นต้น 3. ประเด็นและเหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมในปัจจุบัน (current political situation) เช่น ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี และแนวโน้มด้านประชากรของสหรัฐอเมริกาในอนาคต ปัญหาการเดินหน้าบริหารประเทศ และการบังคับใช้ Obama Care เป็นต้น 4. การนำความรู้เรื่องการเมืองสหรัฐอเมริกามาเปรียบเทียบกับระบบการเมืองไทย และการเมืองของประเทศอื่นๆ อย่างมีนัยสําคัญ โดยรวม จุดประสงค์ของวิชาการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา เพื่อต้องการให้นิสิตเข้าใจประเด็นหลักว่าการเมืองอเมริกาในปัจจุบันได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากพลังทางประวัติศาสตร์และเป็นผลผลิตของการวางระเบียบแบบแผนอันยาวนาน ส่วนหนึ่งที่สําคัญของแบบแผนนั่นคือรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งกับทุกมิติทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองสหรัฐอเมริกา อันมีผลสะท้อนที่สำคัญ คือ ทำให้ระบบการเมืองการปกครองของอเมริกันนั้นเป็นประชาธิปไตยที่แตกต่างจากระบบอื่นๆ การทําความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองอเมริกันในปัจจุบันเพื่อสามารถอธิบายและวิเคราะห์ได้ว่าทำไมเหตุการณ์บางอย่างจึงเกิดขึ้น และเหตุการณ์เหล่านั้นส่งผลอย่างไร ในบางครั้งจึงจําเป็นต้องมองระบบหรือนโยบายเหล่านั้น ในเชิงของพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ และในลักษณะเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆด้วย ด้วยเหตุนี้มีจุดมุ่งหมายจึงไม่เพียงมุ่งประเด็นหลักของการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองทั่วๆไปที่ว่าใครเป็นผู้ปกครอง และปกครองเพื่ออะไรเท่านั้น หากแต่ยังต้องอธิบายได้ว่าเหตุใดผู้ปกครองหรือสถาบันเหล่านั้นจึงกําหนดนโยบายบางประการที่จะมีผลกระทบไม่เพียงภายในสหรัฐฯเอง แต่กับประเทศที่สหรัฐฯมีความสัมพันธ์ด้วย แม้ว่าการศึกษาในวิชานี้จะมุ่งเน้นไปยังการอธิบายและวิเคราะห์สถาบันหลักของระบบการเมืองการปกครองสหรัฐฯ เช่น สถาบันรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี ระบบคาล และระบบข้ารัฐการ แต่สิ่งที่ละเลยไม่ได้เลยการให้ความสําคัญต่อกลุ่มองค์กร กลุ่มผลประโยชน์ บทบาทของสื่อมวลชนและลักษณะความคิดทางการเมืองหรือวัฒนธรรมทางการเมือง ที่มีผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเหล่านั้น รวมตลอดถึงประเด็น (Issues) ในการเมืองปัจจุบัน อาทิ การออกรัฐบัญญัติควบคุมการใช้เงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Campaign Finance) รัฐบัญญัติการประกันสุขภาพ การเกิดขึ้นของกลุ่ม “tea party” ฯลฯ ที่ทำให้เข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสถาบัน และกลุ่มองค์กร ได้อย่างดียิ่งขึ้น

รายละเอียด

รหัสวิชา
2401215 GOV & POL OF U.S.
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
เงื่อนไข
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน (Prerequisite): 2400206
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันอังคาร 13.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • เพื่อวางรากฐานความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรมอเมริกัน ให้นิสิตคิดเป็น สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองต่อไปได้ ให้มีทักษะทั้งการอ่าน การพูด และการเขียน และสามารถถกเถียงทางวิชาการด้วยเหตุผล