Course Syllabus
2400206 INTRO COMPA POL
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ

INTRODUCTION TO COMPARATIVE POLITICS


คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ เป็นวิชาบังคับภาควิชาการปกครอง และวิชาเลือกสาหรับนิสิตภาควิชาอื่นและคณะอื่น ความสาคัญของวิชานี้อยู่ที่การปูพื้นฐานความรู้ที่ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงจากวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และวิชาพื้นฐานอื่น ๆ ที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์โดยรวม ไม่ว่านิสิตจะอยู่ภาควิชาใดก็ตาม ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลก เช่น การถดถอย หรือย้อนกลับของประเทศที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิไตยในคลื่นลูกที่ 3 การที่อุดมการณ์ฝ่ายขวาขึ้นมาเบียดแทรกแนวคิดเสรีนิยมและสังคมนิยมประชาธิปไตย การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์ แนวโน้มความรุนแรง ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลก และระเบียบโลกเสรีที่ถูกท้าทายเป็นต้น เหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เราในฐานะพลเมืองโลก ควรทาความเข้าใจ

วิชานี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในแนวคิดหลักของการเมืองเปรียบเทียบ กล่าวคือ การทาความเข้าใจ การเมืองภายในของประเทศสาคัญในโลก โดยเริ่มจากประเด็นพื้นฐาน เช่น ความย้อนแย้งระหว่าง เสรี (freedom) กับ ความเท่าเทียม (equality) ความเป็นชาติ ความแตกต่างชาติพันธุ์วรรณา อุดมการณ์ และคุณค่าทางการเมือง เป็นต้น ท่ามกลางประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้ว หัวใจหลักของวิชานี้ คือ การทาความเข้าใจบทบาทของสถาบันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ และการออกแบบสถาบันทางการเมือง และอิทธิพลของสถาบันทางการเมืองที่ส่งผลต่อประชาชน วัฒนธรรม และการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย และระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ

รายละเอียด

รหัสวิชา
2400206 INTRO COMPA POL
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันศุกร์ 13.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • เพื่อให้นิสิตเข้าใจพัฒนาการ จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อถกเถียงต่างๆ ในวิธีการศึกษาการเมือง การปกครองเปรียบเทียบ ตลอดจนตระหนักในบทบาท หน้าที่ และสถานภาพของวิธีการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

  • เพื่อให้นิสิตรู้ และเข้าใจหลักคิดและประเด็นที่สาคัญทางรัฐศาสตร์ โดยเน้นที่ความเข้าใจแนวคิด (concept) ว่ามีที่มาและพัฒนาการอย่างไร มีจุดเด่น จุดด้อยตรงไหน

  • เพื่อสร้างความเข้าใจที่ยั่งยืน มิใช่การท่องจาเพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบรัฐ รูปแบบการปกครอง และสถาบันการเมืองของประเทศต่างๆ ที่เป็นต้นแบบการปกครองของโลกสมัยใหม่ ตลอดจนเข้าใจเหตุผลและผลกระทบของการจัดการปกครองและการมีสถาบันการเมืองในรูปแบบที่ต่างกัน

  • เพื่อให้นิสิตมีความสนใจ และรู้เท่าทัน (aware of) สถานการณ์และความเป็นไปรอบ ๆ ตัวพอที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้ ประเด็นนี้ขอชี้แจงว่า ถึงแม้จะเป็นห้องเรียนใหญ่ แต่การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างมาก ดังนั้น บรรยากาศในห้องเรียนจะเปิดกว้างให้มีการซักถาม

  • เพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับวรรณกรรม (literatures) ทางรัฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นถึงแม้จะมีอุปสรรคในการอ่าน และทาความเข้าใจ แต่วัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การเริ่มทาความคุ้นเคย การหัดจับประเด็นและใจความสาคัญ มากกว่าความสามารถทางภาษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับนิสิตที่ต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม หรือที่มุ่งไปเรียนต่อ ทั้งนี้ถือว่าเป็นทางเลือก ไม่ใช่การบังคับ