Course Syllabus
2400105 INTRO LAW
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

Introduction to law


คำอธิบายรายวิชา

แนวการศึกษากฎหมาย ระบบกฎหมายไท ลักษณะของกฎหมาย การจัดแบ่งประเภทของกฎหมาย วิธีการทางกฎหมาย และแนวคิดกับกลไกสำคัญทางกฎหมาย

รายละเอียด

รหัสวิชา
2400105 INTRO LAW
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันศุกร์ 9.00-12.00 น.