Course Syllabus
2404213
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานคลังสาธารณะ

Introduction to Public Financial Administration


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักคิด/ทฤษฏีการบริหารงานคลังภาครัฐ วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจและสังคม กรอบความยั่งยืนทางการคลังของภาครัฐ สถาบันและกฎหมายทางการเงินการคลัง นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน การบริหารรายรับ-รายจ่ายสาธารณะ การก่อหนี้สาธารณะ การลงทุนในภาครัฐ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ การบัญชีภาครัฐและระบบข้อมูลสำหรับการบริหารและการตัดสินใจด้านการคลัง การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานคลังและงบประมาณภาครัฐ และการคลังท้องถิ่น ทั้งนี้ผู้สอนคาดหวังให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานคลังสาธารณะในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารงานภาครัฐ (Public Affairs Administration) และมองเห็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกลไกการเมืองการปกครองของรัฐทั้งในระดับชาติและระดับการปกครองท้องถิ่น อันสามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารงานภาครัฐเพื่อการบรรลุเป้าหมายในทางสาธารณะโดยใช้เครื่องมือทางการคลังได้อย่างเหมาะสม

วิชานี้มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีความเข้าใจในระดับที่สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้กำหนดหรือวิเคราะห์แนวทางในการบริหารงานคลังภาครัฐที่เหมาะสมและเกื้อหนุนต่อการพัฒนา การจัดบริการสาธารณะ หรือการจัดความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐ/องค์กรภาครัฐกับประชาชนพลเมือง หรือใช้องค์ความรู้ในการทำงานในอนาคตได้ทั้งในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การคลังสาธารณะและงบประมาณภาครัฐ หรือสาขาอื่น ๆดังนั้นผู้สอนจึงเน้นวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย(เท่าที่ทำได้ในสถานการณ์โควิด-19) เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ อาทิ การบรรยายในชั้นเรียน การทำ Case studyการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด ฯลฯ

รายละเอียด

รหัสวิชา
2404213
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันจันทร์ 13:00-16:00 น.