Course Syllabus
2401402 MOD MARX POL ANA
การวิเคราะห์การเมืองแนวมาร์กซิสต์สมัยใหม่

MODERN MARXIST POLITICAL ANALYSIS


คำอธิบายรายวิชา

  1. เรียนรู้โลกของการวิเคราะห์การเมืองในแนวทางมาร์กซิสม์โดยการศึกษามาร์กซิสม์ในฐานะ “วิทยาศาสตร์” หมายถึง การศึกษาประเด็นหลักที่มาร์กซิสม์สนใจ และการถกเถียงภายในบรรดามาร์กซิสม์และกับคนนอกมาร์กซิสม์
  2. เรียนรู้โลกของการเมืองในแนวทางมาร์กซิสม์โดยการศึกษามาร์กซิสม์ในฐานะของการเชื่อม ความรู้/ปรัชญา และการปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง (praxis)
  3. ทบทวนและตั้งคำถามกับการวิเคราะห์การเมืองแนวมาร์กซิสต์สมัยใหม่ในสังคมไทยที่ผ่านมา และพัฒนาแนวทางมาร์กซิสม์สมัยใหม่ต่อไป

รายละเอียด

รหัสวิชา
2401402 MOD MARX POL ANA
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันจันทร์ 13.00-16.00 น.