คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้เน้นเรื่องแนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาและการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา โดยในเชิงแนวคิดทฤษฎีเน้นข้อถกเถียงที่เชื่อมโยงทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับกระบวนทัศน์ด้านการพัฒนา เช่น แนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่ มาร์กซิสต์ และสังคมนิยมแบบรัฐสวัสดิการ ความเป็นสมัยใหม่ และยุคหลังการพัฒนา ไปจนถึงประเด็นถกเถียงใหม่ๆที่เกิดขึ้น เช่น การพัฒนากับความเป็นเมือง นิเวศวิทยาด้านการพัฒนา การส่วนร่วมและการเพิ่มอำนาจ สตรีนิยมและเพศสภาพในการพัฒนา ในเชิงประเด็นการพัฒนา เน้นข้อถกเถียงเชิงนโยบายและการนำไปปฏิบัติจากกรณีศึกษาที่กำลังเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการพัฒนา บทบาทของรัฐเอกชน และประชาสังคมต่อกระบวนการพัฒนาและนัยทางการเมืองที่เกิดขึ้น ให้น้ำหนักกับการคัดเลือกกรณีศึกษาประเด็นการเมืองเรื่องการพัฒนาที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อสังคมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก

รายละเอียด

รหัสวิชา
2401304 POL DEV
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
สถานภาพ
วิชาบังคับ ภาควิชาการปกครอง
เงื่อนไข
วิชาบังคับสำหรับนิสิตภาควิชาการปกครอง ชั้นปีที่ 3
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันอังคาร 9.00-12.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และปัญหาการพัฒนา มีกรอบการวิเคราะห์ปัญหา

  • สามารถติดตามและสืบค้นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาได้ด้วยตัวเอง

  • สามารถใช้วิจารณญาณในการประเมินปัญหาการพัฒนาที่เกี่ยวกับตนเองและสังคม

  • สามารถฝึกการวิจัยภาคสนาม การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการพัฒนา