คำอธิบายรายวิชา

การเมือง และ “อำนาจ” ในมุมมองของความสัมพันธ์ทางสังคม-วัฒนธรรม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับสองเรื่องนี้ ซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวและการต่อสู้เพื่อช่วงชิง

รายละเอียด

รหัสวิชา
2403364 POL ANTHRO
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
ปีัการศึกษา
2564
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพุธ 13.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • ถกเถียง อภิปราย ทำความเข้าใจเรื่องการเมือง อำนาจและรัฐจากมุมมองทางมานุษยวิทยา

  • ให้นิสิตเข้าใจว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและเงื่อนไขทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างไร

  • ให้นิสิตรู้จักค้นคว้า คิดเห็น โต้แย้งและให้เหตุผลเชิงวิพากษ์ในเรื่องการเมือง

วิธีการเรียนการสอน

  • การบรรยาย การนำเสนอ (ออนไลน์)