Course Syllabus
2404436 PUB ORG THEO
ทฤษฎีองค์การสาธารณะ

PUBLIC ORGANIZATION THEORIES


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การสาธารณะ การศึกษาถึงมนุษย์ในองค์การ องค์ประกอบขององค์การรูปแบบองค์การ โครงสร้างองค์การ กลยุทธ์และขนาดขององค์การ ระบบการผลิตและสภาพแวดล้อมองค์การ การเมืองในองค์การ การศึกษาถึงพัฒนาการและวงจรชีวิตขององค์การ ตลอดถึงระบบโลกาภิวัตน์กับองค์การและแนวโน้มขององค์การสาธารณะในอนาคต

รายละเอียด

รหัสวิชา
2404436 PUB ORG THEO
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันจันทร์ 09.00-12.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • อธิบายหน่วยวิเคราะห์และระดับวิเคราะห์ในการศึกษาองค์การได้

  • อธิบายแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การได้อย่างถูกต้อง

  • ประยุกต์ใช้แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การในการบริหารงานขององค์การได้

  • วิเคราะห์การดำเนินการขององค์การสาธารณะได้