Course Syllabus
2403465 PUB OPN SURV/MKT
การสำรวจประชามติและการวิจัยตลาด

PUBLIC OPINION SURVEY AND MARKET RESEARCH


คำอธิบายรายวิชา

การใช้ความรู้ทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา เพื่อการทาวิจัยตลาดและสำรวจประชามติ

รายละเอียด

รหัสวิชา
2403465 PUB OPN SURV/MKT
หน่วยกิต
3 (2-3-4)
ปีัการศึกษา
2564
สถานภาพ
บังคับเลือก (สาขาสังคมวิทยา)
เงื่อนไข
นิสิตควรมีพื้นฐานความรู้ด้านสถิติและการวิจัย
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
วันศุกร์ 13.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • สามารถอธิบายความหมายและความสาคัญของการสารวจประชามติในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคมและเทคนิควิจัย

  • สามารถประยุกต์ใช้หลักการตลาดรวมถึงการเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อใช้ในการทาวิจัยตลาด

วิธีการเรียนการสอน

  • การบรรยาย

  • การอภิปราย

  • การใช้กรณีศึกษา

  • การสอนแบบโปรแกรม/ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน/ การเรียนแบบผสมผสาน/ การเรียนแบบออนไลน์

  • การฝึกปฏิบัติ

  • การเรียนรู้ด้วยตนเอง