คำอธิบายรายวิชา

แนวความคิดทั่วไป สภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย หลักการและมาตรการเชิงนโยบายรูปแบบต่าง ๆ การออกกฎระเบียบและการควบคุมการเข้าดำเนินกิจการโดยรัฐ การผ่อนคลายกฎระเบียบหรือการควบคุม และการเปิดเสรีกลไกตลาด รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ

รายละเอียด

รหัสวิชา
2404324 PUBLIC POLICY
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพฤหัสบดี 13:00-16:00 น.