Course Syllabus
2404364 QUANT ANALYSIS
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

QUANTITATIVE ANALYSIS


คำอธิบายรายวิชา

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารภาครัฐ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

รหัสวิชา
2404364 QUANT ANALYSIS
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันอังคาร 09:00-12:00 น.