Course Syllabus
2402402 RDG IR II
การอ่านวรรณกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 2

READING IN INTERNATIONAL RELATIONS SERIES II


คำอธิบายรายวิชา

วรรณกรรมคัดสรรด้านความสัมพันธุ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่เป็นประเด็นวาระในการเมืองโลก

รายละเอียด

รหัสวิชา
2402402 RDG IR II
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันจันทร์ 9.00-12.00 น.