Course Syllabus
2404414 READ PA
การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ตอนเรียนที่ 1)

READINGS IN PUBLIC ADMINISTRATION


คำอธิบายรายวิชา

ตัวเลข สถิติ และโมเดลทางคณิตศาสตร์ ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการบริหารจัดการภาครัฐ เพราะเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การตัดสินใจเชิงนโยบายมีประสิทธิภาพ ในวิชานี้ นิสิตจะได้อ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่ว่าด้วยตัวเลข สถิติ และโมเดล ซึ่งเขียนขึ้นทั้งจากมุมมองที่มุ่งแก้ปัญหาด้านบริหารจัดการ และมุมมองอื่น ๆ เพื่อให้นิสิตได้เห็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้ตัวเลขและสถิติในการบริหารภาครัฐ วรรณกรรมเหล่านี้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข สถิติ และโมเดล กับการใช้อำนาจรัฐ การตัดสินใจเชิงนโยบาย และนัยยะของการใช้เครื่องมือเหล่านี้ต่อประชาธิปไตย โดยนิสิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Big data กับการบริหารภาครัฐ ซึ่งเป็นหัวข้อร่วมสมัยด้วย

รายละเอียด

รหัสวิชา
2404414 READ PA
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันอังคาร 9.00-12.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์ และบทความภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์

  • เพื่อให้นิสิตสามารถอ่านจับประเด็น วิพากษ์ คิดเชิงสังเคราะห์ และเขียนโต้แย้งทางวิชาการ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาภาษาอังกฤษได้

  • เพื่อให้นิสิตได้ขยายมุมมองทางรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านวรรณกรรมที่คัดสรร