Course Syllabus
2404419 SCOP & METH P.A.
ขอบเขตและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

SCOPE AND METHOD OF P.A.


คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มุ่งนําเสนอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การนําเสนอขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิจัยตั้งแต่การกําหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนทฤษฎีและแนวคิด การกําหนดกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การนิยามตัวแปรไปจนถึงการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําข้อมูลที่รวบรวมได้ไปวิเคราะห์และอภิปรายผล และการสรุปและ รายงานผลการวิจัย

รายละเอียด

รหัสวิชา
2404419 SCOP & METH P.A.
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพุธ 09:00-12:00 น.