Course Syllabus
2403480 SEM CONT SOC ISS
สัมมนาประเด็นสังคมร่วมสมัย (ตอนเรียนที่ 2)

SEMINAR ON CONTEMPORARY SOCIAL ISSUES


คำอธิบายรายวิชา

ประเด็นสังคมที่มีผลกระทบต่อสังคมร่วมสมัย การนำเสนอปัญหา การวิเคราะห์และการสังเคราะห์โดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งรอบด้าน การเสนอแนะในการจัดการปัญหาเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ

รายละเอียด

รหัสวิชา
2403480 SEM CONT SOC ISS
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพุธ 9.00-12.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • นำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสังคมที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบันได้

  • ทักษะในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสังคม โดยใช้วิธีการทางสังคมวิทยา

  • เสนอแนะแนวทางหรือวิธีการในการจัดการปัญหาทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติได้