Course Syllabus
2401482 SEM POL SOC CHANGE
สัมมนาการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองไทย (ตอนเรียนที่ 2)

SEMINAR ON POLITICS AND SOCIAL CHANGE


รายละเอียด

รหัสวิชา
2401482 SEM POL SOC CHANGE
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันอังคาร 13.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • เพื่อให้นิสิตได้ร่วมกันศึกษาศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากรอบคิดแบบข้าม สาขาวิชา (Transdisciplinary Approach) กับแนวคิดต่างๆที่สำคัญในช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้มที่รุนแรงภายใต้กระแส โลกาภิวัฒน์การพลิกผันเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ

  • ศึกษาถึงประเด็นถกเถียงต่างๆของแนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองที่สัมพันธ์กับการศึกษาวิจัยแบบพหุสาขา แบบสหสาขา และแบบข้ามสาขาวิชา ตลอดจนความสัมพันธ์กับแนวคิดอื่นๆในยุคหลังสมัยใหม่ ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาร้ายแรงในสังคมไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงข้อเสนอของภาคประชาสังคมและประชาชนในลักษณะข้ามพรมแดน

  • เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันสัมมนาแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์การเมืองร่วมสมัยและการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาของไทย

  • เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่นิสิต โดยผ่านการลงพื้นที่ทำวิจัยนอกสถานที่ หรือการจัดสัมมนากลุ่มออนไลน์กับบุคคลภายนอกเพื่อให้เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริงและตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองกับวิทยากรในพื้นที่ข้ามพรมแดน เช่น ผู้ลี้ภัย แรงงานข้ามชาติ ผู้ประกอบการในโรงงานขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเอกชน ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยในหมู่บ้านชายแดนและบริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยสงคราม กลุ่มขัดแย้ง ตลอดจนตัวแทนองค์กรต่างๆในพื้นที่ ฯลฯ โดยจะเป็นการขยายขอบเขตของการศึกษา เหล่านี้ออกไปเพิ่มเติมจากในตารางและทำให้เกิดมโนทัศน์และองค์ความรู้ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

  • วิชานี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) การแนะนำแนวคิดด้านการศึกษาแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary Studies) ในฐานะกระบวนการผลิตองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การออกแบบการวิจัยแบบบูรณาการ (Transdisciplinary Studies for Integrative Research Design) ในสังคมสมัยใหม่ 2) การเชื่อมโยงประเด็นที่ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญยิ่งของสังคมไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนในระยะการเปลี่ยนแปลงได้แก่ ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ, ปัญหาสังคมสูงวัย ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 และปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคอาเซียน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยพิบัติ และปัญหาประชาธิปไตยและอำนาจนิยม เป็นต้น

วิธีการเรียนการสอน

  • เป็นการเรียนแบบสัมมนาโดยนิสิตจะต้องอ่านบทความและเอกสารที่รับมอบหมาย เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน โดยกระบวนการเรียนการสอนนั้นจะเน้นถึงการถกเถียง วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองที่แตกต่างของแนวคิดแบบต่างๆ

  • ใช้สื่อวีดีทัศน์และกรณีศึกษาเพื่อเก็บประเด็นมาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

  • มีการลงภาคสนามหรือการจัดสัมมนา/สนทนากลุ่มออนไลน์ในกรณีที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ โดยเน้นพื้นที่หรือกรณีที่มีลักษณะพลวัตร สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะข้ามพรมแดน โดยการคัดเลือกพื้นที่หรือกรณีนั้นมาจากการกำหนดร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อศึกษาเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ และรับฟังทัศนะและประสบการณ์ของวิทยากรรับเชิญ