Course Syllabus
2403319 SOC SCI RES METH
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

Social Science Research Methods


คำอธิบายรายวิชา

แนวทางการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบความคิดอันได้แก่ปรัชญาและ สำนักคิดทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นที่ผลักดันให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ และการแลกเปลี่ยนทางความคิด จนนำไปสู่การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ องค์ประกอบและมโนทัศน์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและการเชื่อมโยงประเด็นทางสังคมเข้ากับการตั้งประเด็นปัญหาการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การเลือกเครื่องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ และขั้นตอนการแปลความหมายข้อมูลการอ่านและวิเคราะห์ผล การรายงานการวิจัย ประเด็นด้านจริยธรรมในการวิจัย

รายละเอียด

รหัสวิชา
2403319 SOC SCI RES METH
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพุธ 09:00-12:00 น.