คำอธิบายรายวิชา

ภาพรวมจิตวิทยาสังคม ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด วิธีปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน และการศึกษาดูงานการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

ประวัติการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด รวมทั้งวัตถุประสงค์ รูปแบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดทั้งในบริบทสากลและในประเทศไทย

รายละเอียด

รหัสวิชา
2403435 SOCIOL CORR
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
สถานภาพ
วิชาเลือก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิชาเลือกสำหรับภาควิชาอื่น
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพฤหัสบดี 9.00-12.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางด้านสังคมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

  • เพื่อให้นิสิตพัฒนาทักษะในการเขียนการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  • เพื่อให้นิสิตสามารถตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาอาชญากรรม และการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดได้อย่างเหมาะสม