คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของการพัฒนา แนวคิด ทฤษฎี ตัวชี้วัดการพัฒนา การพัฒนาประเทศตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบบแผนการพัฒนาของประเทศอื่นๆ การประเมินสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของตนต่อสังคม การพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

รายละเอียด

รหัสวิชา
2403352 SOCIO DEV
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
ปีัการศึกษา
2564
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันจันทร์ 13:00-16:00 น.