คำอธิบายรายวิชา

พัฒนาการและแนวการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม รูปแบบ ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมโลก ปัญหาและแนวโน้มของรัฐและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

 

รายละเอียด

รหัสวิชา
2401216 STATE/SOCIETY
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
ปีัการศึกษา
2564
สถานภาพ
วิชาบังคับ สำหรับนิสิตภาควิชาการปกครอง ชั้นปีที่ 3 วิชาเลือก สำหรับนิสิตโทปกครอง/รัฐศาสตร์
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/ สัปดาห์ วันพุธ 09.00-12.00 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา

  • เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับความความหมาย พัฒนาการของรัฐ การก่อกำเนิดรัฐสมัยใหม่

  • เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการอธิบาย (approach) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในแนวต่างๆ ให้นิสิตสามารถแยกแยะความแตกต่าง วิเคราะห์และนำไปประยุกต์ได้ โดยเฉพาะการนำไปอธิบายรัฐและสังคมไทย

  • เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวโน้มและปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในประเด็นต่าง ๆ

  • เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรัฐ และสามารถวิเคราะห์วิจารณ์งานเหล่านั้นได้

วิธีการเรียนการสอน

  • บรรยายโดยผู้สอนเป็นหลัก โดยนิสิตร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน หากไม่สามารถมาเรียนตามตารางได้ นิสิต สามารถตามจากคลิปและเอกสารได้

  • ให้นิสิตไปอ่านเพิ่มเติม ตามที่แนะนำ หรือนอกเหนือจากที่แนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้อง