Course Syllabus
2400212 VIOL MOD WLD POL
ความรุนแรงในการเมืองโลกยุคใหม่

VIOLENCE in the MODERN WORLD POLITICS


คำอธิบายรายวิชา

ศตวรรษที่ 20 ที่เพิ่งผ่านไปเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยสงครามและการนองเลือด อันมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ และไม่มีหลักประกันว่าโลกในศตวรรษที่ 21 จะพบกับความสงบสันติมากขึ้น ปัจจุบันประเด็นความรุนแรงทางการเมืองจึงเป็นหัวข้อที่ได้รับ ความสนใจอย่างกว้างขวางในวงวิชาการทั้งในตะวันตกและในไทย เพื่อทำความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ และด้วยความหวังว่าความ เข้าใจที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานของการแสวงหาแนวทางป้องกันความรุนแรงได้ในอนาคต ฉะนั้น วิชานี้จึงมุ่งที่การอธิบายสาเหตุและพลวัตที่ ขับเคลื่อนความรุนแรงในการเมืองโลกยุคใหม่จากแง่มุมของทฤษฎีและแนวทาง การศึกษาต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาปรากฏการณ์ความรุนแรงในรูปแบบและในภูมิภาคต่าง ๆ นับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน x ประเด็นสำคัญที่จะหยิบมาศึกษา เช่น ความรุนแรงทางตรง vs. ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ข้อถกเถียงว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อะไรคือสิทธิทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์-ศาสนา การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงโดยรัฐ กลไกกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิด และแสวงหาความยุติธรรมให้กับเหยื่อของความรุนแรง

รายละเอียด

รหัสวิชา
2400212 VIOL MOD WLD POL
หน่วยกิต
3
ปีัการศึกษา
2564
เงื่อนไข
-
ระดับ
ปริญญาตรี
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพุธ 09.00-12.00 น.