รีวิวการฝึกงานที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

ชื่อเล่นผู้รีวิว เกน

ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรรัฐ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  และ โครงการพัฒนาเยาวชนของกระทรวงชื่อตำแหน่งงานที่ท่านเคยฝึก

เด็กฝึกงาน (ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ)

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย / ออนไลน์

ระยะเวลาในการฝึกงาน

2 เดือน

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

ตรวจเอกสาร ดูโครงสร้างองค์กร เรียนรู้แผนงานและพัฒนาแผนงานใหม่

การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน

สืบข้อมูลหน้าที่ขององค์กร สถานที่ เตรียมใจรับกับสภาพแวดล้อมการทำงาน(ช้าเร็ว)ของแต่ละสถานที่

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working environment) เป็นอย่างไร?

พี่เลี้ยงดูแลดี แต่งานเป็นออนไลน์ส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถจับต้องได้ถนัด มอบหมายงานให้เฉพาะงานเล็กๆ

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

มีความประทับใจในอะไรบ้างระหว่างการฝึกงาน?

ได้เห็นรูปแบบการทำงานหลายลักษณะ ทั้งงานท่วมโต๊ะ ทำงานช้า สื่อสารไม่เข้าใจ หรือการนั่งว่างๆ การพูดคุยกับเพื่อนหน่วยงานรอบข้าง

การสมัครหรือการยื่นเรื่องฝึกงานกับหน่วยงาน/บริษัทมีวิธีการอย่างไร?

เตรียมทำresume อย่างเดียว

มีประเด็นอื่น ๆ ที่อยากพูดถึง/แนะนำเพิ่มเติมหรือไม่?

ยื่นสมัครฝึกไปเยอะๆเลยครับ รอให้เค้าตอบกลับมา แล้วตัดสินใจอีกที