รีวิวการฝึกงานที่ กองประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ชื่อเล่น นัต

ภาควิชา การปกครอง

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรภาครัฐ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

กองประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ชื่อตำแหน่งงานที่เคยฝึก

นิสิตฝึกงาน

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

ทำเนียบรัฐบาล

ขั้นตอนในการสมัครหรือขั้นตอนในการยื่นเรื่องฝึกงาน

ยื่นสมัครผ่านกิจการนิสิต และตอบแบบวัดความรู้ของกองประสานงานการเมือง

ระยะเวลาในการฝึกงาน

2 เดือน

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

การดูแลในส่วนของวิปรัฐบาล การประสานงานการเมืองระหว่างรัฐสภา และฝ่ายบริหาร การรับรองฝ่ายบริหารในการไปปฏิบัติราชการที่สภา หน้าที่พิเศษ เช่น การทำงานในช่วงอภิปรายไม้ไว้วางใจ

การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน

การศึกษาข่าวสารการเมือง

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

การเลี้ยงข้าวจากพี่ ๆ

เรื่องที่อยากแบ่งปันหรือความประทับใจระหว่างฝึกงาน

เป็นหน่วยงานที่ให้นิยามการทำงานราชการที่ต่างจากที่เคยคิด ทำให้เห็นว่าก็มีราชการบางส่วนที่ทำงานหนัก ได้รับทั้งประสบการณ์ที่ดี ทั้งความสนุกสนานที่พี่ ๆ มีให้ การเรียนรู้ที่จะประสานงาน่านกลุ่มความคิดต่างทางการเมือง

คำแนะนำหรือประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม

ถ้าอยากลองทำงานข้าราชการ กปม.สลน. ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่น่าสนใจที่จะให้ความรู้สึกที่ต่างจากการไปฝึกที่มหาดไทย (คิดว่า)