ลงชื่อแล้ว

8230

คน

เป้าหมาย

8000

คน

แชร์แคมเปญนี้ต่อ

ข้อเสนอ

เนื่องด้วยประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 มาตรการบรรเทาผลกระทบสืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าวนั้นยังขาดซึ่งความครอบคลุมและความได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับความเดือดร้อนที่นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญ

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเพิ่มเติมด้วยข้อเสนอ 5 ประการ ดังนี้

1. ลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 50 ทุกหลักสูตรของคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา

เมื่อเทียบความรุนแรงและผลกระทบรอบด้านที่นิสิตต้องเผชิญ การลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเพียง 10% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมดขาดซึ่งความได้สัดส่วนต่อผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มอัตราส่วนของการลดค่าเล่าเรียนเป็นร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียนทั้งหมดในทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา

2. เปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย

เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนและการทำงานออนไลน์ จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุด ควบคู่กับมาตรการคัดกรองและบริการด้านสุขอนามัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และสาธารณชน อนึ่ง การปฏิบัติตามข้อเรียกร้องนี้ไม่ขัดกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฉบับล่าสุด ณ ปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) แต่อย่างใด

3. ยกเว้นค่าหอพักนิสิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สืบเนื่องจากการประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 4 โดยสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ระบุถึงการงดเว้นค่าหอพักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จึงทำให้นิสิตที่ไม่อาจดำเนินการเก็บสัมภาระภายในกรอบเวลาเดิม หรือ ต้องปฏิบัติตามนโยบายกักตัว 14 วันในกรณีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่อาจดำเนินการได้ภายในเดือนมกราคม 2564 แต่ยังต้องชำระค่าหอพักในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ จึงขอเรียกร้องให้สำนักงานหอพักภายใต้กำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการงดเว้นค่าหอพักประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตหอพักที่ประสงค์ย้ายออก

4. ช่วยเจรจาด้านสัญญาเช่ากับหอพักภายนอก

เพื่อให้ความช่วยเหลือกับนิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่มีสัญญาพักอาศัยกับหอพักนอกกำกับมหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้คำปรึกษาและ/หรือ ช่วยต่อรองลดค่าเช่าหรือยกเลิกสัญญาเข้าพักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน

5. ลดค่าเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่การดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ

เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยลดลงเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียกร้องให้สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยลดค่าเช่าพื้นที่กับผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน และผ่อนปรนหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการรับสิทธิ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนของผู้ประกอบการรายย่อย

ร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อ เพื่อเป็นแรงผลักดันข้อเรียกร้องต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 มกราคม 2564

ข้อกำหนดการลงชื่อสนับสนุน

  1. ผู้ประสงค์ลงชื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวสามารถกรอกข้อมูลของท่าน (ได้ท้ังภาษาไทย-อังกฤษ) ที่แบบฟอร์มด้านล่าง
  2. โปรดกรอกอีเมล์ที่ท่านใช้จริง เนื่องจากระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการลงชื่อในครั้งกลับไปที่อีเมล์ของท่าน มิเช่นนั้นการลงชื่อจะไม่สมบูรณ์
  3. อีเมล์จะเข้าในกล่องข้อความของท่านภายใน 1-2 นาที ไม่เกิน 5-10 นาที หากไม่พบอีเมล์ โปรดดูที่ Junk Mail ของท่าน
  4. สำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีช่องที่จัดเก็บเลขประจำตัวนิสิต เพื่อใช้ประกอบการยื่นข้อเสนอแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นเพียงทางเลือก มิได้บังคับกรอกแต่อย่างใด (สามารถเว้นได้)
  5. โปรดแชร์แคมเปญนี้ต่อไปผ่านโซเชียลมีเดียหากท่านเห็นด้วย
  6. หากต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่เพจสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ปิดการลงชื่อสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว โปรดติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวต่อไป


แชร์แคมเปญนี้่ต่อ